Regulamin konkursu „Zregeneruj się z Kroplą Relaksu w Hotelu Remes Sport&Spa” - Kropla Relaksu płynny magnez z minerałami - 100% naturalny
Witamy na oficjalnej stronie producenta preparatów magnezowych Kropla Relaksu

REGULAMIN KONKURSU
„Zregeneruj się z Kroplą Relaksu w Hotelu Remes Sport&Spa”
(dalej „REGULAMIN”)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Zregeneruj się z Kroplą Relaksu w Hotelu Remes Sport&Spa” („Konkurs”).
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Regulamin określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
4. Organizatorem Konkursu jest producent i wyłączny dystrybutor preparatów magnezowych „Kropla Relaksu” firma Banex z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Lutycka 1, 60-415 Poznań) posiadającą numer identyfikacji podatkowej 972-001-10-48 („Organizator”). Czynności związane z obsługa techniczną Konkursu prowadzi Organizator.
5. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
6. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja Konkursu. Facebook nie jest sponsorem, ani nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu firmy Relaksu naturalny magnez (@KroplaRelaksuNaturalnyMagnez) w serwisie społecznościowym Facebook, oraz na stronie www.naturalnymagnez.eu
2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która: a) posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) spełni wszystkie pozostałe warunki Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2.3 poniżej.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 1.12.2018 roku a zakończenie w dniu 15.12.2018 roku o godzinie 23:59. Konkurs rozpocznie się po umieszczeniu na profilu firmy Banex – Kropla Relaksu naturalny magnez (@KroplaRelaksuNaturalnyMagnez) komunikatu (wpis konkursowy) o rozpoczęciu Konkursu przez Organizatora. Wyłonienie Zwycięzców Nagród i publikacja wyników Konkursu nastąpi o godz. 12:00 w dniu 18.12.2018 roku.

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Aby zostać uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) należy dokonać dowolnego zakupu na dowolną kwotę w naszym sklepie internetowym: https://naturalnymagnez.eu/sklep/
2. Każdy zakupiony produkt to jedna szansa w losowaniu, zakup więcej niż jednej sztuki zwiększa szanse na wygraną.
3. Uczestnik musi napisać komentarz pod postem konkursowym ogłaszającym konkurs.
4. Tylko równoczesne spełnienie warunku zawartego w pkt.1 i 3 daje możliwość uczestnictwa w konkursie. Osoba pisząca komentarz musi być tą samą osobą, która dokonała zakupu.
5. Uczestnik zgłaszający swój udział w konkursie, w przypadku wygranej, udziela Organizatorowi zgody na prezentowanie swoich danych na profilach marki „Kropla Relaksu” w mediach społecznościowych oraz w materiałach reklamowych publikowanych w serwisie Facebook.
6. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, jak i jego ewentualnymi zmianami, które mogą być wprowadzone w trakcie trwania Konkursu. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w ust. 3.1 powyżej oznacza wyrażenie zgody na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie i jest możliwe tylko i wyłącznie po wyrażeniu przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie. Dane uczestnika będą udzielone Organizatorowi w momencie dokonania zakupu w sklepie internetowym na stronie https://naturalnymagnez.eu/sklep/
Tym samym Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w celach konkursowych.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik na mocy odrębnych oświadczeń woli wyraża zgodę na: a) przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu oraz dostarczeniem nagrody, b) opublikowanie imienia i nazwiska Uczestnika jako zwycięzcy Konkursu w serwisach społecznościowych Facebook i stronie Organizatora.
2. Administratorem zbioru danych zawierającego dane osobowe Uczestników i zwycięzcy Konkursu, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, jest Organizator.
3. Każdy z Uczestników może żądać w dowolnym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swoich danych osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli jednak żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu, Organizator uwzględniając takie żądanie wykluczy takiego Uczestnika z udziału w Konkursie niezależnie od etapu Konkursu, na którym żądanie to zostało zgłoszone, w tym także po wskazaniu laureatów Konkursu.
4. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do swoich danych osobowych i ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych przez Organizatora.
5. Dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora w celach związanych z realizacją Konkursu, wydaniem nagrody, wykonywaniem autorskich praw majątkowych, w celach finansowo-księgowych oraz ewentualnie w celach reklamacyjnych, o których mowa w pkt. 9 Regulaminu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
6. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, dobrowolnie zobowiązuje się do podpisania Oświadczenia załączonego do niniejszego Regulaminu.
7. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu, na każdym jego etapie, w przypadku naruszenia postanowień ust. 3.3 powyżej. Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektronicznym o jego wykluczeniu z Konkursu.
8. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzony przez serwis Facebook.
9. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie jest stroną w konkursie.

V. PRZEBIEG KONKURSU
1. Każdy z Uczestników, który spełni warunki określone w Regulaminie weźmie udział w Konkursie.
2. Po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, Uczestnicy mają szansę uzyskać nagrodę na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
4. Komisja wylosuje tylko jednego laureata.
5. Laureat konkursu otrzyma:
• pobyt na dwie doby w Hotelu Remes Sport&Spa w pokoju dwuosobowym,
• dwie kolacje „szefa kuchni” oraz jedną butelkę wina,
• dwa śniadania w formie bufetu (szwedzki stół),
• nielimitowany dostęp do strefy basenu, saun i siłowni,
• pakiet produktów magnezowych „Kropla Relaksu”.
Dostępne są dodatkowe atrakcje w hotelu, za które Laureat płaci we własnym zakresie:
• zabiegi Spa,
• dodatkowe wyżywienie,
• gra w golfa,
• park linowy.
6. Pobyt Laureat ustali z recepcją w hotelu Remes w dogodnym dla siebie terminie, oraz w miarę dostępności miejsca w hotelu Remes, jednak voucher ważny jest od 2.01.2019r. do 30.06.2019r. 
7. Dojazd do Hotelu Remes Spa&Sport i koszt z tym związany jest we własnym zakresie Laureata.
8. Zgodnie z ART.21 ust.1 pkt.68 Ustawy z dnia 26.07.1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych Laureat nie ma obowiązku uiszczenia podatku od wygranej.
7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, zamiany na inny produkt ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagrody, które nie powstały z jego winy.

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora („Komisja Konkursowa”).
2. Komisja Konkursowa dokona wyboru 1 (jednej) losu, pod którym będzie się kryć 1 (jedna) osoba/nazwisko uczestnika konkursu.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika do złożenia reklamacji na zasadach określonych w pkt 9 Regulaminu.
7. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW
1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu, imię i nazwisko Laureata zostanie opublikowane na stronie internetowej www.naturalnymagnez.eu oraz na stronie/profilu na facebooku Relaksu naturalny magnez (@KroplaRelaksuNaturalnyMagnez)
2. Zwycięzca zostanie poinformowani o wygranej przez Organizatora poprzez kontakt telefoniczny i mailowy, oraz zamieszczenie wyników na wyżej wskazanej stronie.
3. Zwycięzca, po otrzymaniu informacji o wygraniu nagrody, zobowiązany jest w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty powiadomienia go o wygranej w sposób, o którym mowa w ust. 7.2 powyżej: (i) przesłać na następujący adres e-mail Organizatora: biuro@naturalnymagnez.eu oraz listem poleconym na adres Organizatora wypełniony i opatrzony podpisem laureata formularz Oświadczenia.
4. Zwycięzca traci prawo do nagrody w przypadku: a) niemożliwości nawiązania połączenia telefonicznego lub kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej ze zwycięzcą podejmowanego w celu, o którym mowa w ust. 7.3 powyżej, b) nieotrzymania przez Organizatora oświadczenia, o którym mowa w ust. 7.3 powyżej lub przesłania go z naruszeniem terminu wyznaczonego przez Organizatora, c) niewyrażenia w formularzu Oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. W każdym z przypadków wskazanych w ust. 7.4 powyżej, Organizator powiadomi Uczestnika drogą mailową/pocztową o fakcie utraty prawa do nagrody.

VII. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW
1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu, imię i nazwisko Laureata zostanie opublikowane na stronie internetowej www.naturalnymagnez.eu oraz na stronie/profilu na facebooku Relaksu naturalny magnez (@KroplaRelaksuNaturalnyMagnez)
2. Zwycięzca zostanie poinformowani o wygranej przez Organizatora poprzez kontakt telefoniczny i mailowy, oraz zamieszczenie wyników na wyżej wskazanej stronie.
3. Zwycięzca, po otrzymaniu informacji o wygraniu nagrody, zobowiązany jest w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty powiadomienia go o wygranej w sposób, o którym mowa w ust. 7.2 powyżej: (i) przesłać na następujący adres e-mail Organizatora: biuro@naturalnymagnez.eu oraz listem poleconym na adres Organizatora wypełniony i opatrzony podpisem laureata formularz Oświadczenia.
4. Zwycięzca traci prawo do nagrody w przypadku: a) niemożliwości nawiązania połączenia telefonicznego lub kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej ze zwycięzcą podejmowanego w celu, o którym mowa w ust. 7.3 powyżej, b) nieotrzymania przez Organizatora oświadczenia, o którym mowa w ust. 7.3 powyżej lub przesłania go z naruszeniem terminu wyznaczonego przez Organizatora, c) niewyrażenia w formularzu Oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. W każdym z przypadków wskazanych w ust. 7.4 powyżej, Organizator powiadomi Uczestnika drogą mailową/pocztową o fakcie utraty prawa do nagrody.
VIII. WYDANIE NAGRÓD
1. Laureat otrzymuje od Organizatora zaproszenie/voucher na pobyt, o którym mowa w pkt.5.5
2. Voucher zostanie wydany wyłącznie osobie, której dane zgodne są z danymi wskazanymi w zgłoszeniu konkursowym. Zwycięzca Konkursu nie może przekazać nagrody innej osobie.
4. Organizator nie pokrywa kosztów poniesionych przez zwycięzcę Konkursu w związku z dojazdem zwycięzcy Konkursu do lub z Hotelu Remes Spa&Sport w Opalenicy.

IX. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.
2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Banex ul. Lutycka 1, 60-415 Poznań z dopiskiem na kopercie „Reklamacja – konkurs Zregeneruj się z Kroplą Relaksu w Hotelu Remes Spa&Sport ” lub drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@naturalnymagnez.eu ze wskazaniem w tytule wiadomości „Reklamacja – konkurs Zregeneruj się z Kroplą Relaksu w Hotelu Remes Spa&Sport ”. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Ponadto osoba składająca reklamację zobowiązana jest przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie oraz doręczyć wszelkie niezbędne dokumenty. Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.
3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 (czternastu) dni roboczych liczonych od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Zainteresowani zostaną poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym, w formie elektronicznej lub telefoniczne — w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY NAGRODY w konkursie „Zregeneruj się z Kroplą Relaksu w Hotelu Remes Sport&Spa”

Drogi Zwycięzco!
Dziękujemy za udział w konkursie „Konkurs Zregeneruj się z Kroplą Relaksu w Hotelu Remes Sport&Spa”
Serdecznie gratulujemy wygranej! W celu otrzymania nagrody, prosimy o czytelne wypełnienie poniższego formularza, a następnie przesłanie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o wygranej, skanem na adres: biuro@naturalnymagnez.eu oraz odesłanie listem poleconym na adres Organizatora: Banex ul. Lutycka 1, 60-415 Poznań (z dopiskiem Konkurs Zregeneruj się z Kroplą Relaksu w Hotelu Remes Spa&Sport) . Administratorem podanych poniżej danych osobowych jest Banex ul. Lutycka 1, 60-415 Poznań. Dane osobowe Zwycięzcy będą przetwarzane w celu wydania nagród oraz w celach finansowo-księgowych administratora danych. W przypadku wyrażenia zgody dane zwycięzców Konkursu w zakresie imienia i nazwiska będą zamieszczenie na stronie internetowej www.naturalnymagnez.eu oraz na profilu na facebooku Relaksu naturalny magnez (@KroplaRelaksuNaturalnyMagnez) do dnia ……………. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. [ ]
Udzielam zgody firmie Banex z siedzibą ul. Lutycka 1, 60-415 Poznań, na publikację danych w zakresie imienia, nazwiska, oraz mojego wizerunku.
Imię_____________________________________________________Nazwisko__________________________________________________
Adres zamieszkania__________________________________________________________________________________________________
(miasto wraz z kodem pocztowym, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania)
Numer telefonu do kontaktu__________________________________

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Zregeneruj się z Kroplą Relaksu w Hotelu Remes Sport&Spa” i akceptuję jego treść.

__________________ , _____________________________________________
(Data) (Imię, nazwisko Zwycięzcy)